ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ РОБОТОДАВЦІВ

1 Загальні положення

1.1 Дане положення регламентує питання утворення та організації роботи Ради роботодавців (в подальшому- Рада ) ДНЗ «Херсонський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості», визначає порядок її діяльності.

1.2 Рада роботодавців є дорадчим органом ДНЗ «Херсонський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості».

 Метою діяльності Ради є формування ефективних та продуктивних зв’язків навчального закладу з роботодавцями для покращення якості освітніх послуг та ефективності роботи навчального закладу в цілому.

1.3 Основними завданнями Ради є:

  • визначення тенденції розвитку ринку праці, що впливає на подальший розвиток діяльності ДНЗ «Херсонський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості»;
  • підвищення рівню підтримки навчального закладу з боку роботодавців;
  • забезпечення оперативного реагування навчального закладу на потреби роботодавців;
  • забезпечення відповідності навчальних планів та програм потребам роботодавців;
  • -сприяння проходження виробничого навчання та виробничої практики слухачами;

2 Порядок формування персонального складу Ради роботодавців

2.1  Склад Ради роботодавців визначається керівником навчального закладу який обирає 5-10 представників роботодавців, за погодженням з колективом навчального закладу. До складу Ради запрошуються керівники (заступники керівників) підприємств регіону.

2.2 Склад Ради затверджується директором навчального закладу.

2.3 Участь представників роботодавців в роботі Ради є добровільною та  здійснюється на безоплатній основі.

2.4 Член Ради вибуває з її складу за особистою заявою.

2.5 У випадку вибуття члена Ради його наступник призначається в порядку, в якому був призначений член Ради, що вибув.

3 Посадові особи Ради роботодавців

3.1 Рада обирає зі свого складу Голову Ради, заступника Голови Ради та Секретаря Ради.

3.2 Голова обирається серед представників роботодавців на термін не більше двох років та не більше двох термінів поспіль.

3.3. Керівник навчального закладу за посадою є заступником Голови Ради.

3.4 Заступник керівника навчального закладу за посадою є секретарем Ради.

3.5 Голова Ради обирається на першому засіданні. Кандидатура Голови Ради може бути запропонована будь-ким з членів Ради. Кандидатури ставляться на голосування в порядку їх висунення. Будь-хто з кандидатів вправі відвести власну кандидатуру. Обраною вважається особа, за яку подано голоси більшості членів Ради.

3.6 Голова Ради роботодавців:

– Організовує діяльність Ради;

– Скликає засідання Ради, керує їх підготовкою;

– Підписує документи Ради;

– Представляє Раду, інформує громадськість про діяльність Ради.

3.7 Заступник Голови Ради виконує функції Голови за його відсутності або неможливістю виконання Головою своїх обов’язків.

 3.8 До обов’язків секретаря Ради входить:

– Інформування членів Ради про місце і час проведення засідання у відповідності  до плану;

– Ведення протоколів засідань Ради;

– Виконання інших повноважень делегованих Головою.

4 Засідання Ради роботодавців

4.1 Формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на рік.

4.2 Позачергові засідання Ради проводяться за ініціативою Голови Ради роботодавців або більшості її членів.

4.3 Секретар зобов’язаний повідомити всіх членів Ради про засідання не пізніше ніж за сім робочих днів до його проведення.

4.4 Засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь більшість членів Ради.  4.5 На засіданні головує Голова Ради або його заступник.

4.6Засідання починається із затвердження порядку денного. З кожного питання Рада вправі визначити доповідача.

4.7 Кожен член Ради вправі пропонувати питання до порядку денного.

4.8 Рішення Ради приймаються голосуванням більшістю голосів.

4.9 Засідання Ради проводяться за такими принципами:

– Взаємна повага;

– Рівна участь всіх членів Ради;

– Дотримання порядку та регламенту;

– Спрямованість та конструктивне вирішення проблем;

– Повага до думки кожного члена Ради.

4.10 Рада може запрошувати на засідання посадових осіб, що не є членами Ради та надавати їм слово.

4.11 Рішення Ради оформлюється протоколом та підписується Головою та секретарем засідання.

4.12Радою розглядається питання ефективності діяльності щорічно, один раз на рік.

5 Рекомендації та пропозиції Ради роботодавців

5.1 Відповідно до своєї мети та завдання, Рада роботодавців звертається до навчального закладу з рекомендаціями та пропозиціями.

5.2 Навчальний заклад в особі керівника розглядає  рекомендації та пропозиції, надані Радою, та виконує їх в терміни, рекомендовані Радою роботодавців. У разі неможливості виконання навчальний заклад зобов’язаний надати Раді відповідне обґрунтування в письмовій формі.

5.3 Рада вправі повторно розглядати питання по яким надавались пропозиції.

5.4 Рада щорічно на засіданнях розглядає ефективність своєї роботи за виконаннями наданих рекомендацій.

6 Забезпечення діяльності Ради роботодавців

 6.1 Діяльність Ради роботодавців відбувається прозоро з інформуванням всіх сторін.

6.2 Інформація про діяльність ради при можливості висвітлюється в засобах масової інформації.

6.3 Положення про Раду роботодавців та зміни до нього приймаються на засіданні Ради.